Bordin Tangsilpaolard

About

เกิด: กรุงเทพมหานคร 14 สิงหาคม 2519


ประวัติการศึกษา


2543: ระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต


2546 : ระดับปริญญาโท ครธสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกร์มหาวิทยาลัย


ประหวัติการแสดงงาน


2543-2547: เข้าร่วมงานแสดงนิทรรศการศิลปะเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมรสชนีนาถ โดยสภากาชาดไทย ณ.โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพฯ


ปัจจุบัน: นักออกแบบสถาปนิก


แนวความคิดในการทำงานศิลปะ


หิน แสดงถึงความเข็มแข็ง หนักแน่น และ ประกอบด้วยสีสรรของธรรมชาติในแต่ละก้อน ความแตกต่างของรูปทรงก้อนหินก่อประสานกลายเป็นองค์ประกอบของธรรมชาติ เมื่อยามก้อนหินอยู่บริเวณริมน้ำหรือในน้ำ สีของก้อนินจะถูกซ่อนเร้นและแปรเปลี่ยนไปตามธรรมชาติ แต่น้ำทำให้เกิดความนุามนวลและก่อให้เกิดการสะท้อนแสงระหว่างกันละกัน เส้นสายของน้ำวางรอบก้อนหินเกิดเป็นเส้นสายที่นุ่มนวล เกิดเป็นแสงเงาสะท้อนระหว่างกันในองค์ประกอบและช่วยส่งเสริมให้เกิดสีสนนของก้อนหินเด่นชัด ขับสีสรรที่อยู่ซ้อนภายในให้เกิดการรับรู้ที่ชัดเจนขึ้น ทำให้สิ่งมีชีวิตเกิดมีเรื่องของความหนักแน่น เข้มแข็งอยู่บนความนุ่มนวลเครื่องไหวของผิวน้ำให้ลงตัวมากขึ้น

Artist

บดินทร์ ตั้งศิลปโอฬาร

(1976)

บดินทร์ ตั้งศิลปโอฬาร Collection