Pornchai Jaima

About

พรชัย ใจมา ได้รางวัล ศิลปาธร สาขาทัศนศิลป์ โดยกระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. 2548


พรชัย ใจมา สืบทอดวิถีชีวิต และ วัฒนธรรม แบบล้านนาผ่านจิตกรรมแบบประเพณี ซึ่งมีลักษณะเฉพาะตัว สร้างความงามทางองค์ประกอยศิลป์ จาก สภาพแวดล้อม และ กลุ่มคนให้ประสานกลมกลืนกัน เพื่อถ่ายทอดความรู้สึก ศรัทธา สงบ สุข ความสนุก หรือแม้แต่ความเรีบยง่ายด้วยการจัดวางค์องค์ประกอบศิลป์ที่เน้นความสดใสของสี ความเคลื่อนไหวของเส้น การเลื่อนไหลของกลุ่มรูปทรงและความมีเอกภาพในการประกอบกันของทัศนธาตุศิลปะทั้งหมด


เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2513 ที่ จังหวัด เชียวใหม่ ได้รับศิลปมหาบัณฑิต สาขาศิลป์ไทย คณะจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ผลงานสำคัญ จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถ วัดสันต้นม่วงเหนือ จ.เชียงใหม่, จิตรกรรมฝาผนังหอมณเทียรธรรม วัดบุพผาราม จ.เชียงใหม่, จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถ วัดดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่, ออกแบบงานแกะสลักไม้บานประตูหน้าต่างวัดแม่ก๊ะเหนือ เชียงใหม่, ออกแบบกำแพงประตูวัดสันต้นม่วงเหนือ เชียงใหม่, ออกแบบธรรมศาลา สำนักสงฆ์ฮอมบุญ เชียงใหม่


พรชัยได้รับรางวัลเกียรติประหวัติมากมาย อาทิเช่นโล่เกียรติคุณ จากคณะสงฆ์ จังหวัดเชียงใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2544.บุคคลดีเด่น ผู้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาโดยสมาพันธุ์พุทธศาสนิกชนโลก พ.ศ. 2542 ,รางวัลที่ 1 เหรียญทองบัวหลวง ครั้งที่ 17,18,19.

Artist

พรชัย ใจมา

(1970)

พรชัย ใจมา Collection