icon

สีน้ำมันบนผ้าใบ

icon

120x180 cm

Status : Available

icon

สีน้ำมันบนผ้าใบ

icon

180x120 cm

Status : Available

ชัชวาล รอดคลองตัน

"ภัททกาปิลานี"

สีนำ้มันบนผ้าใบ

180x120 ซม.

ผู้ให้เกียรติแสดงแบบ จีนลีลา วงศ์ศิริทรัพย์